-
Aa
+
 29/01/2009
 

Kültür Hakkında

Kültür, kültürel farklılık, çokkültürlülük, entegrasyon, asimilasyon, kültür çatışması…çok sık duyduğumuz bu terimleri tam anlamıyla tanımlamakta genelde zorluk çekiyoruz. Alman kültürünün yanı sıra varolan diğer azınlıkların kültürleri, içinde yaşadığımız bu 'çoğunluk kültürü’ne çok renklilik kazandırıyor. Bu durum, parçası olduğumuz toplumun bazı bireyleri tarafından kimi zaman bir problem olarak algılansa da, global dünyamızda gözardı edilemeyecek kadar önemli bir yere sahiptir.

'Kültür' kelimesinin etimolojisine bakıldığında kökeninin Latince 'cultura' ya dayanmakta olduğunu görürüz. Bu kadar eski bir kelimenin anlamı, içeriği ve değeri yüzyıllar boyunca tartışılagelmiştir. Toplumsal değişimlere paralel olarak her defasında yeniden tanımlanmaya çalışılmıştır. 'Kültür' kavramının sınırları hiç bir zaman kesin bir biçimde belirlenememiştir. Edward Hall `a göre kültür, bilgi oluşumunu, aktarımını, birikimini ve korunmasını sağlayan bir sistemdir.[1] Thomas ise, kültür kavramının oluşumunda toplumun değerlerini ön plana çıkartarak, bu kavrama bir pusula görevi yüklemiştir.[2]

Bu ve buna benzer birçok bilimsel tanımlamalar literatürlerde yer almaya devam ederken günümüzde bu kavramla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve popüler olan çokkültürlülüğe bağlı interkültürel yaklaşım gündemde yer almaktadır. İnterkültürel – kültürler arası diyalog çokkültürlü toplumlarda kaçınılmazdır. Azınlık ve çoğunluk kültürü arasındaki iletişim, bu kültürlerin birbirlerini tanımaları açısından büyük bir öneme sahiptir, zira kültürel izolasyon kültürler arasındaki iletişimin çarpık gelişmesinin sebebidir.

Sürekli tartışılan entegrasyon olgusunun temelinde bunlar yatmaktadır.

Bu durumda çokkültürlülüğü bir beyaz ışığa benzetebiliriz. Beyaz ışık bize göre tek bir renktir, ama süzüldüğünde yedi renkten oluştuğu görülür. Aynı gökkuşağı gibi. Beyazın beyazlığını farkedebilmek için belkide önce onu beyaz yapan renkleri tanıyıp korumakta fayda vardır…

Almanya’da uzun yıllardan beri yaşayan Türkler olarak beraberimizde getirdiğimiz kültürle karşılaştığımız kültürün buluşması sonucu ortaya çıkan değişimleri bir avantaj olarak algılamanın hayatımıza kolaylıklar getireceğine inanıyorum. Çünkü kültür değişmeye, gelişmeye ve yenilenmeye muhtaçtır.[1] Hall, Edward T./Mildred Hall (1983): Verborgene Signale. Hamburg (Gruner und Jahr).

[2] Thomas, A. (1994). : Kulturelle Divergenzen in der deutsch-deutschen Wirtschaftskooperation. In: T. Bungarten (Hg.). Deutsch-deutsche Kommunikation in der Wirtschaftskooperation. Tostedt ( Attikon).